نرم افزار كارخانه آرد -  آسيابان شركت به انديش

نرم افزار كارخانه آرد - آسيابان

انبار

حسابداري

آسيابان

فروش

دريافت و پرداخت

آزمايشگاه

حقوق و دستمزد

بانك بك آپ اطلاعات مالي شركت به انديش

داده بان

بانك پشتيبان اطلاعات مالي

درداده بان آسوده خاطر باش
صندوق وام پس انداز شركت به انديش

نرم افزار صندوق پس انداز

حقوق و دستمزد

دريافت و پرداخت

حسابداري

صندوق پس انداز

نرم افزار تشريفات به انديش

خريد

حقوق و دستمزد

انبار

دريافت و پرداخت

حسابداري

تشريفات

نرم افزار جامع تشريفات

نرم افزار پخش مويرگي به انديش

نرم افزار پخش مويرگي

حقوق و دستمزد

دريافت و پرداخت

حسابداري

فروش

انبار

پخش مويرگي

previous arrow
next arrow
Slider

راه كارها

نرم افزار كارخانه آرد – آسيابان

نرم افزار كارخانه آرد - آسيابان

نرم افزار يكپارچه آسيابان با هدف بهينه سازي روال هاي بازرگاني و مالي شركتهاي توليد آرد و با استفاده از نرم افزار يكپارچه مالي به انديش طراحي و پياده سازي گرديده است. اين نرم افزار با حذف دوباره كاري ها، ارتباط با سامانه اداره غله و سامانه بانك سپه ، سامانه فروش آرد سایر مصارف ، همچنين ارتباط با مشتريان از طريق پيامك و  [ادامه...]

سيستم يكپارچه مالي

سيستم يكپارچه مالي

انجــام امــور مربــوط بــه صنــدوق پــس انــداز کارکنــان چنــدان پیچیــده بــه نظــر نمی رســد. ولــی در ســازمان هــای بــزرگ بــا شــمار بالايي از کارکنــان و انــواع مختلــف وام عملیاتــی پــر حجــم و ســنگین خواهــد بود.بــا کمــک راهــکار صنــدوق پــس انــداز شــرکت بــه اندیــش می تــوان بــه ســادگی ایــن فعالیــت هــا را بــه انجــام رســاند.

داده بان

داده بان

اطلاعات هر سازمان یکی از دارایی های ارزشمند و با اهمیت بسیار بالا محسوب می گردد. از دست رفتن اطلاعات به هر طریق ضربه جبران ناپذیری به هر سازمان و کسب و کاری وارد خواهد آورد. بر این اساس لزوم استفاده از فن آوری های روز در زمینه نگهداری و حفظ اطلاعات که مهمترین آن پشتیبان گیری امن می باشد.

تشريفات

تشريفات

حساســیت بــالاي كار تشــریفات و برگــزاری همایــش ، هــر خطــا را تبدیــل بــه یــک فاجعــه میكنـد، بنابرایـن بزرگتریـن نگرانـی مدیـران موفـق ایـن حـوزه ، برنامه ریـزی دقیـق و اجـرای هماهنــگ تمامــی مراحــل برگــزاری مراســم می باشــد. بــه همیــن دلیــل ابــزاری كــه بتوانــد خطــا هــا و ناهماهنگــی هــای بالقــوه ایــن صنعــت را بــه حداقــل كاهــش دهنــد بســیار ارزشــمند خواهــد بــود.

بخش مويرگي

بخش مويرگي

توزیــع محصــول بصــورت خــرد و در ســطح وســیع دارای ظرایفــی اســت کــه انجــام کارآمــد آن بـدون بهـره گیـری از نـرم افـزاری مناسـب تقریبـا غیـر ممکـن خواهـد بـود. نـرم افـزار بـه اندیــش بــا یکپارچــه ســازی مالــی انبــار فــروش و توزیــع انجــام کارآمــد ایــن کســب و کار را آســانتر می کنــد.

وام پس انداز

وام پس انداز

انجــام امــور مربــوط بــه صنــدوق پــس انــداز کارکنــان چنــدان پیچیــده بــه نظــر نمیرســد. ولــی در ســازمان هــای بــزرگ بــا شــمار بالايي از کارکنــان و انــواع مختلــف وام عملیاتــی پــر حجــم و ســنگین خواهــد بود.بــا کمــک راهــکار صنــدوق پــس انــداز شــرکت بــه اندیــش می تــوان بــه ســادگی ایــن فعالیــت هــا را بــه انجــام رســاند.

بسته هاي نرم افزاري

حسابداري

حسابداري

مدیریت رخدادهای مالی رمز اصلی موفقیت هر کسب و کار است. نرم افزار حسابداری شرکت به اندیش با امکانات الزم برای ثبت؛ طبقه بندی و تهیه گزارشات به کاربران را فراهم مي كند.

دريافت و پرداخت

دريافت و پرداخت

مدیریت انواع دریافت و پرداخت ها یکی از پایه های انضباط مالی است. سیستم دریافت و پرداخت به عنوان بخشی از سيستم يكپارچه مالی به انديش هست كه با ساير سيستم ها ارتباط دارد.

انبار

انبار

سيستم انبار به عنوان بخشي از سيستم يكپارچه مالی به انديش، ضمن برآورده كردن،کنترل موجودی و گردش و قیمت گذاری و انبارگردانی وتهیه گزارشات امكان ارتباط با ساير سيستم ها را دارد.

خريد

خريد

نرم افزار خرید به اندیش با نگهداری اطلاعات گوناگون از کالا ها و تامین کنندگان و تهیه گزارشات متنوع مدیران و عوامل خرید را در انجام درست این فرایند یاری می کند.

فروش

فروش

در بسیاری از کسب و کارها فروش درست یکی از ارکان اصلی موفقیت است نرم افزار فروش شرکت به اندیش با امکانات فراوان امکان مدیریت درست و سریع نقش کلیدی در این را عرصه دارد.

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

محاسبات دستمزد کارکنان و گزارشات به تامین اجتماعی و اداره دارایی و بانک عامل محل پرداخت حقوق هست كه سیستم حقوق و دستمزد به اندیش همه این نیازها را فراهم می نماید.

دارايي ثابت

دارايي ثابت

سيستم دارايی ثابت به عنوان بخشی از سيستم يكپارچه مالی به انديش، ضمن ارتباط با سيستم حسابداری، به خوبی نيازهای مديريت مقداری و ريالی دارايی ها را برای سازمان برآورده می سازد.

فروشگاهي

فروشگاهي

سيستم فروشگاهي به انديش با توجه شناخت دقيق نيازهاي فروشگاه هاي كوچك و بزرگ ، حداكثر كارايي ، سادگي و دقت را در قالب يك سيستم يكپارچه به همه كاربران فروشگاه ارائه مي كند.

درحال ساخت

درحال ساخت

نرم افزار يكپارچه آسيابان با هدف بهينه سازي روال هاي بازرگاني و مالي شركتهاي توليد آرد و با استفاده از نرم افزار يكپارچه مالي به انديش طراحي و پياده سازي گرديده است.

مشتريان

آخرین اخبار

معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست و چگونه محاسبه میشود؟

معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق، یکی از معافیت‎های مالیات حقوق است که در این مقاله از وب سایت حسابداری حساب آموز به آن می‎پردازیم و روش محاسبه آن را توضیح می‎دهیم. معافیت‎های مالیات حقوق است که در بند ۲ بخشنامه ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است. این بخش‎نامه در خصوص حق […]

اخطار نسخه‌ی جدید از باج‌افزار Sage

یک نسخه‌ی جدید از باج‌افزار Sage ظاهر شده است که با یک رابط کاربری واضح و یادداشت باج‌خواهی تعاملی دارای سبک خاصی است. محققان PhishMe در یک پست وبلاگی گفتند: «در مقایسه‌ با وب‌گاه‌های پرداخت یکنواخت و خسته‌کننده‌ای که توسط بسیاری از انواع باج‌افزارها مورد استفاده قرار می‌گیرند، باج‌افزار Sage یک وب‌گاه رنگانگ، قابل دسترس […]

هدف هاي حسابرسان از رسيدگي به موجودي هاي مواد و كالا

 هدف هاي حسابرسان از رسيدگي به موجودي هاي مواد وكالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته تعيين این موارد است: 1-كفايت سيستم كنترل داخلي موجودي هاي مواد وكالا 2-اعتبار موجودي هاي مواد و كالا ي ثبت شده (وجود و مالكيت) 3-ثبت دفاتر بودن تمام موجودي هاي مواد و كالا (كامل بودن) 4-صحت محاسبات رياضي […]

به انديش

شركت به انديش با هدف ارايه خدمات نوين مبتني بر فن آوري اطلاعات با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي اين صنعت و ارايه نرم افزار يكپارچه مالي براي عموم كسب و كارها و نرم افزارهاي تخصصي حسابداري كارخانه آرد، صندوق وام و پس انداز، خدمات مجالس و تشريفات و ..... در تلاش است رضايت و آسايش مشتريان را با تامين نرم افزار هاي كارآمد و خدمات پشتيباني برتر فراهم نمايد.

درباره ی ما

شرکت طراحان به اندیش مفتخر است همگام و همراه با نیروهای متخصص و استفاده از جدیدترین تکنولوژیها با تکیه بر اصول و قواعد توسعه فرهنگ مشتری مداری در سازمانها و شرکتها از سال 1373 و با بیش از 23 سال تجربه حرفهای خود در حوزه فناوری اطلاعات هدفگذاری رشد و توسعه در صنعت IT کشور و دستیابی به بازارهای بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت با ایجاد. زیر ساختهای نرم افزاری جهت توسعه و تدوین راه حل ها و خدمات حرفه های مرتبط با فناوری اطلاعات و علي الخصوص نرم افزار به مزایا و توانمندی های رقابتی خاص و ویژهای دست یافته است.  تولید نرم افزارهای یکپارچه با نام تجاری «سیب» (سیستم یکپارچه به اندیش) و تجهیز موفق بیش از هفت کسب وکار به سیستم های مکانیزه، این شرکت را در گروه مجموعه های دارای توانمندی در تولید و توسعه نرم افزار قرارداده است . شرکت طراحان به اندیش در کلیه حوزههای صنعت IT از جمله نرم افزار، شبکه، سخت افزار، امنیت، استاندارد سازی و مدیریت پروژه نیز دارای سوابق درخشان و موفقی می باشد.

تماس با ما

 

آدرس: تهران، شهرك غرب – خيابان هرمزان، كوچه دوم – پلاك 15 ، شركت نرم افزاري

به انديش چابك   تلفن :  42481000-021