نظرات مشتریان

بهينه سازي فرايند سازماني با راهكارهاي يكپارچه


مشتريان به انديش پس از استفاده از راهكارهاي اين شركت همواره از يكپارچه سازي فرايندهاي سازماني و به ويژه تعامل با زيرساخت نرم افزار مالي مجموعه ابراز رضايت كرده اند.

اين رضايت مندي به دليل بالا بردن سرعت و دقت در پاسخ گويي به مجموعه مديران و مشتريان در حداقل زمان ممكن مي باشد. به عبارتي راهكارهاي  يكپارچه به انديش مشكلاتي كه خاطر استفاده جزيره اي از چند نرم افزار به وجود مي ايد را به خوبي حل ميكند.