مسئولیت اجتماعی

 

شرکت به اندیش با هدف رفع فقر فرهنگی در ایران عزیز با موسسه خیریه مهرگیتی که در زمینه ساخت مدارس حمایت تحصیلی طرح رایانه برای همه و کتاب برای همه فعالیت می کند همکاری می نماید.