حسابداري

حسابداري

ويژگي هاي سيستم يكپارچه حسابداري

  • استفاده از ساختار درختي بدون محدوديت براي تعريف حساب ها در سطوح گروه ، كل ، معين و ....
  • تفصيلي هاي شناور و امكان طبقه بندي اين تفصيلي ها با استفاده از ساختار درختي استفاده از سطوح ديگري مانند محل ، مركز هزينه و پروژه در صورت لزوم و امكان طبقه بندي اين سطوح با استفاده ازساختار درختي

ديگر قابليتهاي سيستم حسابداري عبارتند از:

  • موجود بودن مانده كليه حساب ها در سال جديد بدون صدور سندهاي اختتاميه و افتتاحيه و بروز بودن اين مانده ها در صورت تغيير در اطلاعات سال مالي قبل
  • تهيه گزارشات تحليلي علاوه بر گزارشات استاندارد و رايج
  • بستن خودكا حساب هاي موقت
  • امكان انتقال اسناد مابين بانكهاي اطلاعاتي در قالب فايل xml
  • تهيه صورت هاي مالي و امكان طراحي آنها توسط كاربر