ارائه خدمات
مبتنی بر فناری اطلاعات

شركت به انديش با هدف ارايه خدمات نوين مبتني بر فن آوري اطلاعات با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي اين صنعت و ارايه نرم افزار يكپارچه مالي براي عموم كسب و كارها ، نرم افزار مديريت حسابداري كارخانجات آرد آسيابان ، صندوق وام و پس انداز، پخش مويرگي ، خدمات مجالس و تشريفات ، سرويس داده بان و …… در تلاش است رضايت و آسايش مشتريان را با تامين نرم افزار هاي كارآمد و خدمات پشتيباني برتر فراهم نمايد .

Hero

راه کارها

راهكارها مجموعه اي از بسته هاي نرم افزاري هستند كه با در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص يك كسب و كار سفارشي سازي شده و در كنار هم قرار گرفته اند تا فعاليت هاي آن كسب و كار را به كارآمد ترين شكل به انجام رسانند.

بسته های نرم افزاری

هريك از بسته هاي نرم افزاري يكي از جنبه هاي فعاليت يك سازمان را به انجام مي رسانند مانند حسابداري، حقوق و دستمزد، انبار و …. اين نرم افزارها با هماهنگي كامل باهم هستند و هر سازمان مي تواند با توجه به نياز خود از تعدادي از آنها براي انجام بهتر امور استفاده نمايد

مشتریان ما

همکاری با بیش از 45 شرکت مختلف و عرضه راه کارها و بسته های نرم افزاری در زمینه های امنیت داده، مدیریت صندوق مالی، مدیریت مجالس و برگزاری همایش ها و …

راه کارها

راهكارها مجموعه اي از بسته هاي نرم افزاري هستند كه با در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص يك كسب و كار سفارشي سازي شده و در كنار هم قرار گرفته اند تا فعاليت هاي آن كسب و كار را به كارآمد ترين شكل به انجام رسانند.

Component 8 – 1

نرم افزار كارخانه آرد – آسيابان

نرم افزار مديريت كارخانه آرد آسيابان با بهينه سازي روال هاي بازرگاني و مالي شركتهاي توليد آرد و با استفاده از نرم افزار يكپارچه مالي به انديش طراحي و پياده سازي گرديده است. نرم افزار مديريت كارخانه آرد با حذف دوباره كاري ها ،ارتباط با سامانه اداره غله و سامانه فروش آرد سایر مصارف همچنين ارتباط با مشتريان از طريق پيامك و… [ بیشتر ]

Group 72

داده بان

اطلاعات هر سازمان یکی از دارایی های ارزشمند و با اهمیت بسیار بالا محسوب می گردد. از دست رفتن اطلاعات به هر طریق ضربه جبران ناپذیری به هر سازمان و کسب و کاری وارد خواهد آورد. بر این اساس لزوم استفاده از فن آوری های روز در زمینه نگهداری و حفظ اطلاعات که مهمترین آن پشتیبان گیری امن می باشد. [ بیشتر ]

—Pngtree—Online Shopping Isometric Shopping Cart 5324780

بخش مويرگي

توزیــع محصــول بصــورت خــرد و در ســطح وســیع دارای ظرایفــی اســت کــه انجــام کارآمــد آن بـدون بهـره گیـری از نـرم افـزاری مناسـب تقریبـا غیـر ممکـن خواهـد بـود. نـرم افـزار بـه اندیــش بــا یکپارچــه ســازی مالــی انبــار فــروش و توزیــع انجــام کارآمــد ایــن کســب و کار را آســانتر می کنــد. [ بیشتر ]

Group 135

وام پس انداز

انجــام امــور مربــوط بــه صنــدوق پــس انــداز کارکنــان چنــدان پیچیــده بــه نظــر نمیرســد. ولــی در ســازمان هــای بــزرگ بــا شــمار بالايي از کارکنــان و انــواع مختلــف وام عملیاتــی پــر حجــم و ســنگین خواهــد بود.بــا کمــک راهــکار صنــدوق پــس انــداز شــرکت بــه اندیــش می تــوان بــه ســادگی ایــن فعالیــت هــا را بــه انجــام رســاند. [ بیشتر ]

58Pic3558Picyhm3Nq358Picdjnk6 Pic2018

تشريفات

حساســیت بــالاي كار تشــریفات و برگــزاری همایــش ، هــر خطــا را تبدیــل بــه یــک فاجعــه میكنـد، بنابرایـن بزرگتریـن نگرانـی مدیـران موفـق ایـن حـوزه ، برنامه ریـزی دقیـق و اجـرای هماهنــگ تمامــی مراحــل برگــزاری مراســم می باشــد. بــه همیــن دلیــل ابــزاری كــه بتوانــد خطــا هــا و ناهماهنگــی هــای بالقــوه ایــن صنعــت را بــه حداقــل كاهــش دهنــد بســیار ارزشــمند خواهــد بــود. [ بیشتر ]

Group 91

سيستم يكپارچه مالي

انجــام امــور مربــوط بــه صنــدوق پــس انــداز کارکنــان چنــدان پیچیــده بــه نظــر نمی رســد. ولــی در ســازمان هــای بــزرگ بــا شــمار بالايي از کارکنــان و انــواع مختلــف وام عملیاتــی پــر حجــم و ســنگین خواهــد بود.بــا کمــک راهــکار صنــدوق پــس انــداز شــرکت بــه اندیــش می تــوان بــه ســادگی ایــن فعالیــت هــا را بــه انجــام رســاند. [ بیشتر ]

بسته های نرم افزاری

هريك از بسته هاي نرم افزاري يكي از جنبه هاي فعاليت يك سازمان را به انجام مي رسانند مانند حسابداري، حقوق و دستمزد، انبار و …. اين نرم افزارها با هماهنگي كامل باهم هستند و هر سازمان مي تواند با توجه به نياز خود از تعدادي از آنها براي انجام بهتر امور استفاده نمايد

حسابداري

مدیریت رخدادهای مالی رمز اصلی موفقیت هر کسب و کار است. نرم افزار حسابداری شرکت به اندیش با امکانات الزم برای ثبت؛ طبقه بندی و تهیه گزارشات به کاربران را فراهم مي كند.

دريافت و پرداخت

مدیریت انواع دریافت و پرداخت ها یکی از پایه های انضباط مالی است. سیستم دریافت و پرداخت به عنوان بخشی از سيستم يكپارچه مالی به انديش هست كه با ساير سيستم ها ارتباط دارد.

انبار

سيستم انبار به عنوان بخشي از سيستم يكپارچه مالی به انديش، ضمن برآورده كردن،کنترل موجودی و گردش و قیمت گذاری و انبارگردانی وتهیه گزارشات امكان ارتباط با ساير سيستم ها را دارد.

خريد

نرم افزار خرید به اندیش با نگهداری اطلاعات گوناگون از کالا ها و تامین کنندگان و تهیه گزارشات متنوع مدیران و عوامل خرید را در انجام درست این فرایند یاری می کند.

فروش

در بسیاری از کسب و کارها فروش درست یکی از ارکان اصلی موفقیت است نرم افزار فروش شرکت به اندیش با امکانات فراوان امکان مدیریت درست و سریع نقش کلیدی در این را عرصه دارد.

حقوق و دستمزد

محاسبات دستمزد کارکنان و گزارشات به تامین اجتماعی و اداره دارایی و بانک عامل محل پرداخت حقوق هست كه سیستم حقوق و دستمزد به اندیش همه این نیازها را فراهم می نماید.

دارايي ثابت

سيستم دارايی ثابت به عنوان بخشی از سيستم يكپارچه مالی به انديش، ضمن ارتباط با سيستم حسابداری، به خوبی نيازهای مديريت مقداری و ريالی دارايی ها را برای سازمان برآورده می سازد.

فروشگاهي

سيستم فروشگاهي به انديش با توجه شناخت دقيق نيازهاي فروشگاه هاي كوچك و بزرگ ، حداكثر كارايي ، سادگي و دقت را در قالب يك سيستم يكپارچه به همه كاربران فروشگاه ارائه مي كند.

حسابداری مالیاتی

نرم افزار حسابداری مالیاتی به اندیش به شما کمک می کند گزارش معاملات فصلی و اظهار نامه ارزش افزوده را براحتی و بادقت و منطبق با اطلاعات مالی تهیه و ارسال نمایید.

آخرین اخبار

آخرین اخبار و مقالات وبسایت به اندیش

هدف هاي حسابرسان از رسيدگي به موجودي هاي مواد و كالا

هدف هاي حسابرسان از رسيدگي به موجودي هاي مواد وكالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته تعيين این موارد است: كفايت سيستم كنترل داخلي موجودي هاي مواد وكالا اعتبار موجودي هاي....

اخطار نسخه‌ی جدید از باج‌افزار Sage

یک نسخه‌ی جدید از باج‌افزار Sage ظاهر شده است که با یک رابط کاربری واضح و یادداشت باج‌خواهی تعاملی دارای سبک خاصی است. محققان PhishMe در یک پست وبلاگی گفتند: «در مقایسه‌....

ويژگي هاي نرم افزار حسابداري خوب

یک نرم افزار حسابداری خوب برای انواع سازمان ها به بهبود کارآیی  و شغلي  آن سازمان رابط مستقيم دارد  نرم افزار حسابداری سازمانها را قادر می سازد تا حساب های تجاری و....

به اندیش

شركت به انديش با هدف ارايه خدمات نوين مبتني بر فن آوري اطلاعات با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي اين صنعت و ارايه نرم افزار يكپارچه مالي براي عموم كسب و كارها ، نرم افزار مديريت حسابداري كارخانجات آرد آسيابان ، صندوق وام و پس انداز، پخش مويرگي ، خدمات مجالس و تشريفات ، سرويس داده بان و …… در تلاش است رضايت و آسايش مشتريان را با تامين نرم افزار هاي كارآمد و خدمات پشتيباني برتر فراهم نمايد .

شرکت طراحان به اندیش مفتخر است همگام و همراه با نیروهای متخصص و استفاده از جدیدترین تکنولوژیها با تکیه بر اصول و قواعد توسعه فرهنگ مشتری مداری در سازمانها و شرکتها از سال 1373 و با بیش از 23 سال تجربه حرفهای خود در حوزه فناوری اطلاعات هدفگذاری رشد و توسعه در صنعت IT کشور و دستیابی به بازارهای بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.

این شرکت با ایجاد زیر ساختهای نرم افزاری جهت توسعه و تدوین راه حل ها و خدمات حرفه های مرتبط با فناوری اطلاعات و علي الخصوص نرم افزار به مزایا و توانمندی های رقابتی خاص و ویژهای دست یافته است.  تولید نرم افزارهای یکپارچه با نام تجاری «سیب» (سیستم یکپارچه به اندیش) و نرم افزار يكپارچه حسابداري مديريت كارخانجات آرد همچنين تجهیز موفق بیش از هفت کسب وکار به سیستم های مکانیزه، این شرکت را در گروه مجموعه های دارای توانمندی در تولید و توسعه نرم افزار قرارداده است . شرکت طراحان به اندیش در کلیه حوزههای صنعت IT از جمله نرم افزار، شبکه، سخت افزار، امنیت، استاندارد سازی و مدیریت پروژه نیز دارای سوابق درخشان و موفقی می باشد.

Slide1

درباره
مـا