انبار

انبار

ويژگي هاي نرم افزار انبار

 • امكان تعريف انبار هاي مختلف
 • امكان تعريف و طبقه بندي كالاها با ساختار درختي
 • امكان تعيين واحدهاي مختلف براي يك كالا
 • امكان تعريف انواع رسيد و حواله انبار و تعيين نحوه صدور سند حسابداري براي هر يك از آنها
 • امكان ثبت درخواست خريد كالا جهت استفاده به عنوان مرجع رسيد انبار

 

ديگر قابليت هاي سيستم انبار عبارتند از:

 • امكان ثبت درخواست كالا از انبار جهت استفاده به عنوان مرجع حواله انبار
 • جدا سازي عمليات مقداري و ريالي رسيدها و حواله ها ضمن كنترل توالي عمليات از پيش نويس به تاييد
 • تعيين سطح دسترسي كاربران در مراحل مقداري و ريالي
 • امكان توليد رسيد و حواله از روي مراجع موجود در سيستم مانند رسيد ، حواله ، فاكتور ، درخواست خريد و ...
 • استفاده از انواع روش هاي قيمت گذاري
 • گزارشات متنوع