دريافت و پرداخت

دريافت و پرداخت

ويژگي هاي نرم افزار دريافت و پرداخت :

  •  امكان تعريف موضوعات دريافت و پرداخت و طبقه بندي اين موضوعات با استفاده از ساختار درختي
  • امكان تعريف روش هاي دريافت و پرداخت مختلف
  •  امكان ثبت دريافت ها و پرداخت هاي مركب و صدور اسناد حسابداري
  •   عمليات مربوط به چك هاي دريافتي  (واگذاري ، وصول ، برگشت و خرج چك)  و صدوراسناد حسابداري مرتبط

 

ديگر قابليتهاي سيستم دريافت و پرداخت عبارتند از:

  •  تعريف انواع حساب هاي بانكي
  •  كنترل دلخواه شماره چك هاي صادره
  • چاپ چك با امكانات ويژه جهت چاپ چك در قالب هاي مختلف
  • تهيه صورت مغايرت بانك
  •  گزارشات متنوع