دارايي ثابت

دارايي ثابت

 

در بسیاری از کسب و کارها بخش عمدهای از سرمايه به اموال ، ماشين آالت و تجهيزات، اختصاص داده شده. بنابراین مديريت مقداری و ريالی اين دارايیها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی اين داراييها در اثر استفاده به تدريج مستهلک می شوند در نتيجه به مرور از ارزش ريالی آنها كاسته شده و اين كاهش تحت عنوان هزينه استهالک ، تاثير قابل توجهی بر عملكرد مالی و همچنين بهای تمام شده محصولات خواهد داشت. سيستم دارايی ثابت به عنوان بخشی از سيستم يكپارچه مالی به انديش ، ضمن ارتباط با سيستم حسابداری ، به خوبی نيازهای فوق را برای سازمان برآورده می سازد