فروش

فروش

ويژگي هاي نرم افزار فروش

 • امكان تعريف و طبقه بندي كالا ها با ساختار درختي
 • ارتباط كالا با كالاهاي تعريف شده در ساير سيستم ها نظير انبار
 • امكان تعيين واحد هاي مختلف  براي يك كالا
 • امكان تعريف عاملين فروش و تعيين درصد سهم هر عامل
 • امكان تعريف ليست قيمت هاي متنوع  براي كالاها
 • ثبت پيش فاكتور ، سفارش و فاكتور فروش با امكان تبديل به يكديگر
 • ثبت فاكتور برگشت از فروش

 

ديگر قابليتهاي سيستم فروش عبارتند از :

 • ارتباط با سيستم انبار جهت صدور حواله بر اساس فاكتور
 • امكان كنترل سفارش ثبت شده و فاكتورهاي صادر شده از آن
 • امكان تعريف اقلام ذيل فاكتور با فرمول هاي متنوع
 • امكان اعمال تخفيف در سطور و ذيل فاكتور
 • صدور خودكار سند حسابداري فاكتور بر اساس فرمتهاي مختلف قابل تعريف
 • گزارشات متنوع