حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

ويژگي هاي نرم افزار حقوق و دستمزد

  • امكان تعريف گروه هاي مختلف پرسنل و تعيين پارامتر ها و روش هاي مختلف محاسبات حقوق براي هر گروه
  • تعريف دوره هاي حقوقي مستقل
  • امكان ارتباط با سيستم حسابداري و استفاده از مانده حساب دلخواه ( بعنوان مثال مساعده هاي دريافتي پرسنل ) در محاسبات حقوق
  • صدور سند حسابداري حقوق

 

ديگر قابليت هاي سيستم حقوق و دستمزد عبارتند از:

  • امكان تعيين ارتباط پرسنل با محل ها و مراكز هزينه موجود در سيستم حسابداري
  • خواندن اطلاعات ساعت هاي حضور و غياب مختلف
  • امكان تعريف و تهيه ديسكت و گزارشات مورد نياز كاربر
  • محاسبه مجدد حقوق سنوات قبل بر اساس تغييرات جديد (Back Pay)
  • گزارشات و خروجي هاي استاندارد بيمه و بانكها