خريد

خريد

در بسیاری از کسب و کارها خرید درست یکی از ارکان اصلی موفقیت است. انتخاب تامین کننده و کالای مناسب و مدیریت فرایند خرید وقتی با کالاها و تامین کنندگان متنوع روبرو هستیم بدون استفاده از نرم افزاری مناسب امکان پذیر نخواهد بود. نرم افزار خرید به اندیش با نگهداری اطلاعات گوناگون از کالا ها و تامین کنندگان و تهیه گزارشات متنوع مدیران و عوامل خرید را در انجام درست این فرایند یاری می کند.