راه کارها

نمایش دادن همه 6 نتیجه

 • داده بان

  داده بان اطلاعات هر سازمان یکی از دارایی های ارزشمند و با اهمیت بسیار بالا محسوب می گردد. از دست رفتن اطلاعات به هر طریق ضربه جبران ناپذیری به هر سازمان و کسب و کاری وارد خواهد آورد. بر این...


 • سیستم یکپارچه مالی

  سیستم یکپارچه مالی چنانچه نرم افزار مورد استفاده در بخش هاي مختلف يك سازمان در هماهنگي كامل با يكديگر نباشد موجب اتلاف زمان و هزينه مي شوند. بهترين سيستم هاي جدا از هم در ذات خود باعث دوباره كاري مغايرت...


 • نرم افزار پخش مويرگي

  نرم افزار پخش مويرگي توزیــع محصــول بصــورت خــرد و در ســطح وســیع دارای ظرایفــی اســت کــه انجــام کارآمــد آن بـدون بهـره گیـری از نـرم افـزاری مناسـب تقریبـا غیـر ممکـن خواهـد بـود. نـرم افـزار بـه اندیــش بــا یکپارچــه ســازی مالــی انبــار...


 • نرم افزار جامع تشریفات

  نرم افزار جامع تشریفات حساســیت بــالاي كار تشــریفات و برگــزاری همایــش ، هــر خطــا را تبدیــل بــه یــک فاجعــه میكنـد، بنابرایـن بزرگتریـن نگرانـی مدیـران موفـق ایـن حـوزه ، برنامه ریـزی دقیـق و اجـرای هماهنــگ تمامــی مراحــل برگــزاری مراســم می باشــد....


 • نرم افزار صندوق پس انداز

  نرم افزار صندوق پس انداز انجــام امــور مربــوط بــه صنــدوق پــس انــداز کارکنــان چنــدان پیچیــده بــه نظــر نمیرســد. ولــی در ســازمان هــای بــزرگ بــا شــمار بالايي از کارکنــان و انــواع مختلــف وام عملیاتــی پــر حجــم و ســنگین خواهــد بود.بــا کمــک...


 • نرم افزار كارخانه آرد – آسيابان

  نرم افزار كارخانه آرد آسيابان ، نرم افزار یکپارچه مديريت حسابداري كارخانجات آرد كه شامل نرم افزارهاي توزين، فروش ، حسابداري و خزانه داريست كه در فضای رقابتی کسب و کار آرد سیستم های مجزای باسکول و مالی و فروش و... كه دیگر...