سيستم يكپاچه مالي

 

سيستم يكپارچه مالي مجموعه اي هماهنگ از سيستم هاي حسابداري - دريافت و پرداخت - انبار - خريد - فروش - حقوق و دستمزد و دارايي ثابت است كه با نياز مشتريان مجموعه اي از هر كدام از اين سيستم ها انتخاب مي گردد